ข้อกำหนดการใช้และแถลงการณ์ข้อตกลงทางด้านสุขภาพ

ข้อตกลงทางกฎหมายนี้ทำขึ้นระหว่าง คุณ (คุณ,ของคุณ) และ บริษัท Connected Fitness Labs จำกัด (เบอร์โทรศัพท์ของบริษัท: 0394378) of 58 Fleets Lane, Poole, Dorset BH15 3BT (เรา,พวกเรา).

ข้อสังเกต: คุณไม่ควรออกกำลังกายจนเกินความสามารถที่คุณรับไหว ถ้าคุณทราบหรือกังวลว่าอาจมีข้อจำกัดด้านสุขภาพที่อาจมีผลด้านความปลอดภัยกับการออกกำลังกาย  คุณควรรับคำแนะนำจากแพทย์ก่อนใช้แอพพลิเคชั่น CustomFit

1. หัวข้อที่ข้อตกลงคลอบคลุมถึง

1.1 ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายควบคุมวิธีการที่คุณใช้ CustomFit คำว่า 'CoustomFit' ประกอบด้วย
(ก) แอปพลิเคชั่นมือถือ CustomFit (แอปฯนี้) ซึ่งอาจดาวน์โหลดได้จากผู้ให้บริการแอปสโตร์ (app store provider) หรือบริษัทผู้ดำเนินงาน แอปสโตร์ (App store) และ
หากคุณมีสมาชิก Fitness First ที่สหราชอาณาจักร คุณสามารถเข้าใช้บัญชี CustomfFit ได้ จากเว็บไซต์ของ Fitness First (บัญชีผู้ใช้เว็บ) โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดก่อนดาวน์โหลดแอปฯนี้ไปใช้หรือก่อนเข้าบัญชีผู้ใช้เว็บของคุณ

2. ข้อกำหนดอื่นๆ รวมถึง

2.1 ข้อกำหนดดังต่อไปนี้มีผลในการใช้ CustomFit ของคุณ
(ก) นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (นโยบายความเป็นส่วนตัว) เป็นข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่เราได้จากคุณ หรือที่คุณให้เรามา เมื่อใช้ CustomFit คุณตกลงที่จะให้เราบริการจัดการข้อมูลของคุณและเป็นการยืนยันว่าข้อมูลที่คุณให้มาทั้งหมดนั้นถูกต้อง
(ข) สำหรับแอปฯนี้เท่านั้น (1) “ข้อตกลงเพิ่มเติมในแอปพลิเคชั่น” อยู่ในภาคผนวกท้ายสัญญา และ (2) ข้อตกลงการใช้และเงื่อนไขใดๆที่กำหนดโดยแอปสโตร์ที่คุณดาวน์โหลดแอปฯนี้มา (กฎของแอปสโตร์)
(ค) สำหรับบัญชีผู้ใช้เว็บของคุณเท่านั้น ข้อกำหนดการใช้และเงื่อนไขเว็บไซต์ของเรา (ข้อกำหนดการใช้และเงื่อนไขของเว็บไซต์) เป็นการกำหนดข้อตกลงซึ่งให้คุณได้ใช้เว็บไซต์ของเราโดยปกติทั่วไป หากเงื่อนไขใดแตกต่างจากข้อกำหนดการใช้และเงื่อนไขเว็บไซต์ ข้อกำหนดนี้จะถูกนำมาใช้ได้

3. การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดของเรา

3.1 เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้เมื่อไหร่ก็ได้ ด้วยการโพสข้อตกลงที่แก้ไขแล้วลงออนไลน์ เราจะบอกคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้เมื่อคุณเข้าใช้แอปฯนี้ในครั้งต่อไป หรือลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณอาจต้องอ่านและยืนยันข้อตกลงที่ปรับปรุงใหม่ก่อนที่จะใช้แอปฯ CustomFit ได้ต่อไป [AW1]

4. การใช้ CustomFit

4.1 ในการใช้ CustomFit คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี หากอายุไม่ถึง 18 ปี คุณไม่สามารถใช้ CusotomFit ได้

4.2 ตราบเท่าที่คุณตกลงทำตามข้อตกลงในสัญญานี้ เราขอมอบใบอนุญาตที่ไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์และให้ใช้สิทธิ์โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ในการ
(ก) ใช้แอปฯตามข้อตกลงของสัญญานี้ , ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว และ กฎของแอปสโตร์ และ
(ข) หากคุณมีสมาชิก Fitness First อยู่ ใช้บัญชีผู้ใช้เว็บตามข้อตกลงของสัญญานี้ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว และ ตามข้อตกลงการใช้และเงื่อนไขของเว็บ

4.3 เว้นแต่เมื่อเราพูดสิ่งที่แตกต่างจากข้อสัญญานี้ หรือ แตกต่างไปจากที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต คุณตกลงดังต่อไปนี้
 (ก) คุณจะไม่คัดลอกส่วนใดใน CustomFit นอกเสียจากใช้เพื่อจุดประสงค์จำเป็นตามปกติ หรือเพื่อสำรองข้อมูล หรือทำเพื่อการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัย
(ข) คุณจะไม่ให้ เช่า,ทำสัญญาเช่า, แบ่งสิทธิ์, ให้กู้ยืม , แปล, รวม, ดัดแปลง , เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไข ส่วนใดในแอปฯ
(ค) คุณจะไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือ ดัดแปลง ทุกส่วนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแอปฯ  หรือให้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของแอปฯถูกควบรวมดัดแปลง หรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมอื่นๆ
(ง) คุณจะไม่(หรือไม่พยายาม)รื้อถอน, แยก,หรือทำวิศวกรรมผันกลับ หรือ สร้างงานใดๆที่ใช้พื้นฐานจากแอปฯนี้ เว้นแต่การกระทำเหล่านี้ไม่สามารถห้ามปรามได้จากกฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญาเนื่องจากมีเหตุจำเป็น ในกรณีนี้ให้สามารถใช้แอปฯนี้ทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆได้ ตราบเท่าที่ข้อมูลที่คุณได้จากกิจกรรมเหล่านี้นั้น
i. ใช้เพื่อจุดประสงค์สำหรับให้แอปฯนี้ทำงานร่วมกันซอฟแวร์โปรแกรมอื่นๆ
ii. ไม่เปิดเผยโดยไม่มีความจำเป็นต่อคนอื่นใดก็ตาม เว้นแต่คุณจะได้คำอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา และ
iii. ไม่ใช้เพื่อสร้างซอฟแวร์ใดๆที่มีสาระเหมือนแอปฯนี้
(จ) คุณจะเก็บรักษาทุกสำเนาจากแอปฯนี้ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทำข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและสถานที่เก็บสำเนาให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
(ฉ) คุณต้องใส่ข้อความสงวนสิทธิ์ของเราลงในสำเนาของคุณเกี่ยวกับแอปฯนี้ในทุกฉบับไม่ว่าจะเป็นฉบับเต็มหรือแค่บางส่วน และลงในทุกช่องทางสื่อที่ใช้
(ฉ) คุณจะไม่ให้หรือใช้แอปฯนี้หาประโยชน์ใดๆ (รวมถึงใช้วัตถุประสงค์ของแอปฯนี้และซอร์ซโค๊ดของแอปฯนี้) ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีคำอนุมัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน
(ช) คุณต้องทำตามทุกการควบคุมทางเทคโนโลยี หรือกฎหมายและการควบคุมเกี่ยวกับการส่งออก ที่บังคับใช้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่แอปฯนี้ใช้อยู่ หรือที่แอปฯนี้ใช้เพื่อการสนับสนุน

4.4 เราจะแจ้งการอัพเดทแอปฯนี้ทางแอปสโตร์อย่างสม่ำเสมอ ในระหว่างการอัพเดทบางครั้ง คุณจะไม่สามารถใช้แอปฯนี้ได้ (หรือบางส่วนในแอปฯนี้) จนกว่าคุณจะดาวน์โหลดหรือสตรีมมิ่งเวอร์ชั่นล่าสุดของแอปฯนี้เสร็จเรียบร้อย และยินยอมรับข้อตกลงใหม่เสียก่อน

4.5 เพื่อให้คุณใช้ CustomFit ได้ เราจะให้ชื่อและรหัสผ่านส่วนตัวสำหรับลงชื่อเข้าใช้แก่คุณ คุณต้องเก็บรักษาชื่อและรหัสผ่านให้เป็นความลับและห้ามให้ผู้อื่นล่วงรู้ หากคุณสงสัยว่ามีผู้อื่นล่วงรู้ชื่อและรหัสผ่านของคุณ คุณต้องบอกเราให้เร็วที่สุดที่ทำได้ แจ้งที่ feedback@customfit.co
เรามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกชื่อและรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ของคุณเมื่อใดก็ได้ หากในวิจารณญาณของเรา เห็นควรกันแล้วว่าคุณไม่สามารถทำตามข้อตกลงในสัญญานี้ได้ ไม่ว่าจะส่วนใดก็ตาม
หากมีปัญหาเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าใช้ CustomFit โปรดติดต่อ
feedback@customfit.co

5.การใช้งานที่ยอมรับได้

5.1 คุณจะต้องไม่
(ก) ใช้ CustomFit ในทางผิดกฎหมาย หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือใช้ในทางใดก็ตามที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงนี้ หรือกระทำการฉ้อฉล หรือมุ่งร้าย ตัวอย่างเช่น แฮคหรือล้วงข้อมูลเข้าระบบ หรือ ใส่โค๊ดที่ประสงค์ร้าย รวมถึงไวรัส หรือข้อมูลอันตรายใน CustomFit หรือในระบบปฏิบัติงานใดๆ
(ข) กระทำการใดที่ส่งผลต่อสิทธิ์ของทรัพย์สินทางปัญญาของเรา หรือของบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้งาน CustomFit (หากการใช้งานนั้นไม่ได้รับอนุญาตโดยข้อตกลงนี้)
(ค) ส่งข้อมูลใดที่เป็นการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง รุกราน หรือ คัดค้านไม่ว่าในแง่ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ CustomFit
(ง) ใช้ CustomFit ในทางที่จะสร้างความเสียหาย สร้างภาระเกิน  ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือ เสียประโยชน์แก่ระบบของเรา หรือความปลอดภัย หรือ แทรกแซงผู้ใช้อื่นๆ
(จ) ใช้ CustomFit ในทางที่ผิด โดยตั้งใจใส่ไวรัส โทรจัน งาน หรือข้อมูลอื่นๆที่ก่อให้เกิดอันตรายทางเทคโนโลยี หรือโดยพยายามที่จะเข้าใช้ CustomFit เซิฟเวอร์ใดก็ตามที่CustomFit ถูกเก็บอยู่ หรือเซิฟเวอร์ใดๆนอกจากนั้น คอมพิวเตอร์ หรือ ฐานข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับ CustomFit โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง หรือ
(ฉ) เก็บข้อมูลใดก็ตามจาก CustomFit หรือ ระบบของเรา หรือ พยายามที่จะแปลรหัสที่ส่งถึง หรือ ส่งออกจากเซิฟเวอร์ที่ CustomFit ใช้

6. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

6.1 คุณยอมรับว่า
เรา หรือ ผู้ออกใบอนุญาตของเราเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ CustomFit ในทุกพื้นที่บนโลก
สิทธิ์ใน CustomFit นั้นได้รับอนุญาตทางกฎหมาย (ไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ได้) ให้แก่คุณ และ
คุณไม่มีสิทธิ์อื่นใดใน หรือ ต่อ CustomFit นอกจากการใช้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้

6.2 คุณยอมรับว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงแอปฯนี้ในรูปแบบของซอสโค๊ด (อีกนัยหนึ่งคือ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่แท้จริง ที่โปรแกรมเมอร์ใช้สำหรับเขียนแอปฯนี้)

7. ข้อมูลของคุณ

7.1 เราจะเก็บข้อมูลที่สร้างขึ้นเมื่อคุณใช้ CustomFit เพื่อจุดประสงค์สำหรับให้บริการ CustomFit วิธีการเก็บและใช้ข้อมูลของคุณจะอยู่ในการควบคุมของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

7.2 หากคุณเลิกใช้ CustomFit เราอาจเก็บข้อมูลใดก็ตามที่เราได้จากการใช้ CustomFit ของคุณ เป็นระยะเวลาสูงสุด 24 เดือน หลังจากวันแรกที่คุณเลิกใช้ CustomFit โดยถาวร

8. ข้อกำหนดเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางกฎหมายของเรา

8.1 ขณะที่ CustomFit แนะนำโปรแกรมและแผนการออกกำลังกายให้คุณโดยใช้พื้นฐานจากข้อมูลที่คุณให้ คุณรับทราบและยอมรับว่าสิ่งที่แอปฯนี้ให้นั้นอยู่บนพื้นฐาน “ตามสภาพ” และไม่ได้พัฒนามาเพื่อให้ตรงกับความต้องการส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้นแล้ว เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะทำให้แน่ใจว่าสิ่งอำนวยความสะดวกและฟังก์ชั่นต่างๆของ CustomFit เป็นไปตามที่คุณต้องการ คุณทราบและยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวที่ต้องรักษาดูแลตัวเองให้พ้นจากการบาดเจ็บขณะที่ใช้แอป CustomFit (ยกตัวอย่าง พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้บาดเจ็บมากขึ้นโดยการไม่ออกกำลังกาย)

8.2 คุณรับทราบและยอมรับว่าเมื่อคุณใช้ CustomFit โดย แทปเล็ต หรือ อุปกรณ์มือถือ เป็นความรับผิดชอบของคุณเองที่ต้องป้องกันความเสียหายและการสูญหายของแทปเล็ตและอุปกรณ์มือถือเหล่านั้นของคุณ

8.3 เราจัดหา CustomFit ให้สำหรับใช้เป็นการภายในและส่วนตัวเท่านั้น คุณตกลงที่จะไม่ใช้ CustomFit เพื่อจุดประสงค์ในการโฆษณา ธุรกิจ หรือ ขายต่อ และเราไม่รับผิดชอบทางกฎหมายใดๆให้แก่คุณสำหรับการเสียกำไร เสียธุรกิจ ธุรกิจหยุดชะงัก หรือ การเสียโอกาสทางธุรกิจ

8.4 ยอดรวมหนี้มากที่สุดที่เราจะจ่ายในการรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ (รวมถึงการใช้ CustomFit ของคุณ) ไม่ว่าจะในเรื่องการติดต่อ การละเมิด (รวมถึงการละทิ้ง) หรือ ในทางตรงกันข้าม คือจำนวน 20 ปอนด์ นี่ไม่บังคับใช้กับประเภทการสูญเสียที่ระบุไว้ในข้อที่ 9.5

8.5 ไม่มีสิ่งใดในสัญญานี้ที่จะจำกัดหรือกีดกันความรับผิดชอบทางกฎหมายของเราสำหรับ
(ก) การเสียชิวิต หรือ การบาดเจ็บส่วนบุคคลจากความเผลอเรอ
(ข) การหลอกลวง หรือ การแสดงข้อความอันเป็นเท็จโดยการฉ้อฉล และ
(ค) ความรับผิดชอบทางกฎหมายอื่นๆที่ไม่สามารถตัดออก หรือ จำกัดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญา

9. การยกเลิกสัญญา

9.1 เราอาจยกเลิกสัญญานี้ได้ทันที โดยบอกให้คุณรู้ล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วัน ถ้า
(ก) คุณฝ่าฝืนสัญญานี้ รวมถึงข้อ 4.2 (การใช้ CustomFit) หรือข้อ 5. (การใช้งานที่ยอมรับได้) ทั้งฝ่าฝืนโดยมีนัยยะหรือฝ่าฝืนซ้ำๆ

9.2 หากสัญญาถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
(ก) สิทธิ์ทุกอย่างที่มอบให้คุณภายใต้ข้อตกลงนี้จะถูกยกเลิก
(ข) คุณต้องหยุดทุกกิจกรรมที่ได้รับการให้อำนาจจากสัญญานี้โดยทันที รวมถึงการใช้ CustomFit และ
(ค) คุณต้องลบและถอนแอปฯนี้ออกจากอุปกรณ์ทุกชนิดของคุณทันที และทำลายทุกสำเนาที่เกี่ยวกับแอปฯนี้โดยทันที หากเรามีคำถาม คุณต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าคุณได้กระทำการเหล่านี้เสร็จสิ้นแล้ว คุณตกลงที่จะปฏิบัติเช่นนี้เมื่อสัญญาถูกยกเลิก เราสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ทุกชิ้นของคุณได้จากระยะไกล และถอนแอปฯนี้จากอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ และห้ามคุณเข้าถึง CustomFit ได้อีกต่อไป

10. การติดต่อสื่อสารกับคุณ

10.1 หากคุณต้องการติดต่อเราเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ ส่วนใดในสัญญานี้บอกว่าคุณต้องแจ้งเราเป็นลายลักษณ์อักษร คุณสามารถส่งสิ่งเหล่านี้มาให้เราได้ทางอีเมล
feedback@customfit.co
หรือด้วยการส่งไปรษณีย์แบบพรีเพดมาที่ Connected Fitness Labs Ltd, 58, Fleets Lane, Poole BH15 3BT.

10.2 หากเราต้องการติดต่อหรือแจ้งให้คุณทราบโดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เราจะใช้วิธีส่งอีเมล

11. เหตุการณ์นอกเหนือการควบคุมของเรา

11.1 เราไม่สามารถรับผิดชอบในเรื่องความล้มเหลวของการปฏิบัติ หรือ ความล่าช้าในการปฏิบัติใด ข้อผูกพันใดในสัญญานี้ที่เป็นผลจากการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกินกว่าการควบคุมอย่างมีเหตุผลของเรา รวมถึงความล้มเหลวของโครงข่ายโทรคมนาคมทั้งสาธารณะและส่วนตัว

11.2 หากเกิดเหตุการณ์ที่นอกเหนือจากการควบคุมของเราและส่งผลกระทบต่อความสามารถของเราที่จะปฏบัติตามข้อผูกพันภายใต้สัญญานี้ เราจะระงับข้อผูกพันนั้นทันที จนกว่าเหตุการณ์จะผ่านไปได้

12. ข้อตกลงสำคัญอื่นๆ
 

12.1 เราอาจโยกย้ายสิทธิ์ของเราหรือหน้าที่รับผิดชอบภายใต้สัญญานี้ให้แก่บริษัทอื่น แต่จะไม่กระทบของสิทธิ์ของคุณ หรือข้อผูกพันของเราภายใต้สัญญานี้
12.2 คุณจะสามารถโอนย้ายสิทธิ์ หรือ ข้อผูกพันภายใต้สัญญานี้แก่ผู้อื่นได้เมื่อเราตกลงด้วยลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

12.3 หากเราล้มเหลวในการย้ำเตือนให้คุณทำตามข้อผูกพันตามสัญญานี้ หรือ ไม่บังคับสิทธิ์ของเรากับคุณ หรือหากเรากระทำการเหล่านี้ล่าช้า ไม่ได้หมายความว่าเราสละสิทธิ์ของเรากับคุณ และไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถที่จะไม่ทำตามข้อผูกพันเหล่านั้นได้ หากเราตัดสินใจไม่บังคับใช้สิทธิ์ของเรา เราจะทำเช่นนั้นด้วยลายลักษณ์อักษร และไม่ได้หมายความว่าเราจะทำเช่นนั้นโดยอัตโนมัติอีกครั้ง

12.4 ข้อตกลงแต่ละข้อในสัญญานี้ปฎิบัติการแยกกัน หากศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจว่าข้อตกลงใดก็ตามในสัญญานี้ไม่ถูกกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะไม่เป็นการกระทบต่อส่วนอื่นๆในสัญญา

12.5 เว้นเสียแต่ในกรณีที่มีขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายตามคำตัดสินของศาลของคุณ
(ก) สัญญานี้ควบคุมโดยกฎหมายประเทศอังกฤษ และ
(ข) คุณตกลงว่าศาลประเทศอังกฤษจะเป็นผู้ตัดสินในข้อพิพาทและการอ้างสิทธิ์ใดก็ตามที่เกิดขึ้นจาก หรือภายใน ความเกี่ยวข้องกับสัญญานี้และสาระที่เป็นรูปแบบที่เป็นสาระของสัญญานี้

ภาคผนวก
ข้อตกลงเพิ่มเติมในแอปพลิเคชั่น
ข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้จะใช้กับการใช้งานแอปฯนี้ของคุณ เช่นเดียวกับข้อตกลงอื่นๆที่อยู่ในสัญญา

(1) การซื้อสินค้าหรือบริการเพิ่มเติมในแอปฯ
แอปฯนี้เสนอความสามารถในการซื้อและดาวน์โหลดโปรแกรมการออกกำลังกายที่หลากหลายจากแอปสโตร์ให้แก่ผู้ใช้ (ส่วนที่ต้องจ่ายเงินก่อน) ราคาของส่วนที่ต้องจ่ายเงินก่อนจะมีรายละเอียดไว้ให้ในตัวแอปฯนี้ ในการดาวน์โหลดส่วนที่ต้องจ่ายเงินก่อน คุณตกลง

(ก) คุณได้อ่านและตกลงที่จะทำตามข้อตกลงของสัญญานี้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่จะต้องจ่ายเงินก่อน(ซึ่งตลอดเวลาเป็นส่วนหนึ่งของแอปฯนี้)

(ข) คุณได้อ่านรายละเอียดและคำอธิบายเกี่ยวกับส่วนเนื้อหาที่ต้องจ่ายเงินก่อนและตัดสินใจแล้วว่าเหมาะกับจุดประสงค์ของตัวเอง เราไม่ได้มีการสัญญา หรือการันตี หรือผูกมัดใดๆว่าส่วนที่ต้องจ่ายเงินก่อนนั้นเหมาะกับจุดประสงค์ที่คุณตั้งไว้และเราไม่ได้รับทราบเกี่ยวกับจุดประสงค์เหล่านั้น

(ค) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎแอปสโตร์ซึ่งอาจนำไปใช้ได้เมื่อดาวน์โหลดส่วนที่ต้องจ่ายเงินก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะเข้าใจว่าได้มอบส่วนที่ต้องจ่ายเงินก่อนให้คุณแล้ว และคุณจะไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้ (และดังนั้นคุณจะสละสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสั่งซื้อส่วนที่ต้องจ่ายเงินก่อน) และ

(จ) การที่คุณดาวน์โหลดส่วนที่ต้องจ่ายเงินก่อนนั้นอยู่ใต้กฎของแอปสโตร์

(2) Paid Subscriptions

นอกเหนือจากการเปิดให้บริการเข้าถึงเนื้อหาที่มีค่าบริการแบบเป็นรายครั้งแล้ว  แอพยังมีการให้บริการแบบต่อเนื่องทุกเดือน (เช่น ฟีเจอร์ จีเอกซ์ ออน ดีมานด์) ในแอพพลิเคชั่น โดยเก็บค่าบริการเป็นรายเดือน (การสมัครแบบชำระเงิน)  ค่าบริการแบบรายเดือนสำหรับการสมัครแบบชำระเงินจะมีรายละเอียดของราคาในแอพ (อาจมีการแก้ไขตามข้อกำหนดจากแอพสโตร์)  เมื่อลงทะเบียนหรือสมัครสู่การสมัครแบบมีการชำระเงินแล้ว  คุณตกลงที่จะ

(ก) คุณอ่านและตกลงที่จะทำตามข้อกำหนดของข้อตกลงที่เกียวข้อกับการสมัครแบบมีการชำระเงิน (อันเป็นส่วนหนึงของแอพพลิเคชั่นตลอดเวลา)

(ข) คุณได้อ่านรายละเอียดและคำอธิบายของการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินและคุณลักษณะที่การสมัครสมาชิกแบบชำระเงินอนุญาตให้คุณเข้าถึงและได้กำหนดด้วยตัวคุณเองว่าเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณ เราไม่รับประกันสัญญาหรือข้อผูกมัดใด ๆ ว่าการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินหรือคุณลักษณะใด ๆ ที่คุณเข้าถึง มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่คุณตั้งใจไว้ และเราไม่ได้รับรู้ถึงวัตถุประสงค์ที่คุณตั้งใจไว้ดังกล่าว

(ค) ที่ผู้ให้บริการ App Store (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับและประมวลผลค่าบริการรายเดือนจากคุณ และเราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการเรียกเก็บหรือดำเนินการค่าธรรมเนียมใด ๆ จากคุณ

(ง) การลงทะเบียนสำหรับการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน จะให้สิทธิ์เฉพาะแก่คุณในการเข้าถึงคุณลักษณะที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับแอพที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินนั้น และจะไม่อนุญาตให้คุณเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องชำระเงินใด ๆ และ

(จ) การลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินต้องเป็นไปตามกฎของ App Store

หากคุณต้องการยกเลิกการสมัครรับข้อมูลแบบชำระเงินคุณต้องดำเนินการดังกล่าวโดยยกเลิกกับผู้ให้บริการ App Store ตามกฎของ App Store

(3) ข้อตกลงกับผู้ให้บริการ App Store

ข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้จะรวมถึงการที่คุณใช้แอปฯนี้และข้อตกลงอื่นๆที่อยู่ในสัญญา
สำหรับจุดประสงค์ของภาคผนวกนี้ ผู้ให้บริการแอปสโตร์หมายถึงผู้ให้บริการแอปสโตร์ที่คุณได้ดาวน์โหลดแอปฯนี้มา (ยกตัวอย่าง Apple เป็นผู้ให้บริการแอปสโตร์ หากคุณได้ดาวน์โหลดแอปฯนี้มาจากแอปเปิ้ลแอปสโตร์ กูเกิ้ลเป็นผู้ให้บริการแอปสโตร์หากคุณดาวน์โหลดแอปฯนี้มาจากกูเกิ้ลเพลย์ ฯลฯ)

1. คุณตกลงว่าสัญญานี้ทำขึ้นระหว่างคุณและเรา และไม่ใช่กับผู้ให้บริการแอปสโตร์ คุณยังตกลงอีกว่าผู้ให้บริการแอปสโตร์ไม่ต้องมีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับแอปฯนี้และเนื้อหาที่อยู่ในแอปฯ

2. คุณตกลงว่าผู้ให้บริการแอปสโตร์ไม่มีส่วนรับผิดชอบที่จะให้การบำรุงรักษาหรือสนับสนุนใดในข้อตกลงของแอปฯนี้ หากคุณมีปัญหาในการใช้แอปฯนี้ โปรดติดต่อเรา
feedback@customfit.co

3 ถ้าแอปฯนี้ไม่สามารถรักษาประกันสินค้าใดๆที่ติดมากับข้อตกลงนี้ได้ ผู้ให้บริการแอปสโตร์อาจคืนเงินที่คุณจ่ายไปเพื่อซื้อแอปฯนี้ (ถ้ามี) ผู้ให้บริการแอปสโตร์จะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ เท่าที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับแอปฯ

4. คุณตกลงว่าผู้ให้บริการแอปฯจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดต่อเกี่ยวกับข้อเรียกร้องใดที่คุณมีเกี่ยวกับแอปฯนี้ รวมถึง
การเรียกร้องการรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
ข้อเรียกร้องใดก็ตามที่แอปฯนี้ไม่สามารถตอบสนองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือการดำเนินการด้านกฎหมาย และ
ข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นภายใต้การปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภคหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. หากผู้อื่นมีข้อเรียกร้องว่าแอปฯนี้ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของเขา เรา(และไม่ใช่ผู้ให้บริการแอปสโตร์) จะเป็นผู้รับผิดชอบและจัดการต่อข้อเรียกร้องนั้นเอง

6. คุณต้องยืนยันว่า
ก. คุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรือที่ได้รับการระบุจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาว่าเป็นประเทศ "ผู้สนับสนุนการก่อการร้าย" และ
ข. คุณไม่ได้มีชื่อปรากฏอยู่ในรายชื่อบุคคลต้องห้ามหรือต้องควบคุมของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

7. หากผู้ให้บริการแอปสโตร์เป็น Apple คุณตกลงให้ Apple และบริษัทสาขามีสิทธิ์ที่จะบังคับใช้ข้อตกลงนี้กับคุณในฐานะบุคคลภายนอกผู้ได้รับประโยชน์ (อีกนัยหนึ่ง ในฐานะที่ Apple เป็นเจ้าของแอปสโตร์ Apple จะได้รับประโยชน์ในข้อตกลงและเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับเราและสามารถบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขกับคุณได้เช่นกัน)
นโยบายความเป็นส่วนตัวของ CustomFit และ นโยบายเรื่องการใช้ คุ๊กกี้
1. ขอบเขต
บริษัท Connected Fitness Labs จำกัด (เรา,พวกเรา) ถือเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณว่าเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง และเราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเท่าที่จะปรับใช้ได้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
นโยบายนี้กำหนดการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งเราได้มาจากการที่คุณใช้ CustomFit CustomFit ประกอบด้วยแอปพลิเคชั่น CustomFit ของเรา (แอปฯนี้) และหากคุณมีสมาชิก Fitness First ในสหราชอาณาจักรอยู่แล้ว และการเข้าใช้บัญชี CustomFit โดยผ่านเว็บไซต์ของเรา (บัญชีผู้ใช้เว็บ) แอปฯนี้และบัญชีผู้ใช้เว็บดำเนินการโดย Connected Fitness Labs Ltd of 58 Fleets Lane, Poole, Dorset, United Kingdom, BH15 3BT, ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการปกป้องข้อมูล
นโยบายนี้ส่งเสริมนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยทั่วไปที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเรา
2. ความยินยอมของคุณ
ในการใช้ CustomFit คุณตกลงว่าเราจะสามารถดำเนินการด้านข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณได้ดังที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้
3.ข้อมูลที่ถูกเก็บและวิธีใช้
เมื่อคุณใช้แอปฯนี้ เราอาจขอที่อยู่อีเมลของคุณ วันเดือนปีเกิด และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ หากคุณเป็นสมาชิก Fitness First อยู่แล้วเราจะเชื่อมต่อข้อมูลนี้ไปที่บัญชีสมาชิกของคุณ เพื่อที่คุณจะได้รับสิทธิ์ประโยชน์พิเศษจากการเป็นสมาชิก หากคุณใช้ข้อมูลจากบัญชีผู้ใช้เฟสบุ๊คในการลงชื่อเข้าใช้แอปฯนี้ คุณตกลงว่าเราสามารถเก็บข้อมูลพิสูจน์ตัวตนของคุณได้ เช่น ชื่อผู้ใช้ และ ที่อยู่อีเมล ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้
เราอาจถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพของคุณและเป้าหมายการออกกำลังกาย


เราจะใช้ข้อมูลนี้ (รวมถึงข้อมูลทางด้านสุขภาพ) เพื่อ
สร้างและบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ของคุณและติดต่อกับคุณ (รวมถึงการส่งการเตือนและการออกกำลังกายให้ รวมไปถึงส่งผลลัพธ์ โดยอีเมล หรือ เอสเอ็มเอส และ การแจ้งเตือนแบบพุช ];
ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการสร้างและจัดการส่วนบุคคลเกี่ยวกับโปรแกรมแผนการออกกำลังกายของคุณ และการติดตามพัฒนาการของคุณ และผลลัพธ์เพื่อเป้าหมายที่คุณตั้งไว้
ดำเนินการวิจัยและวิเคราะห์และดูแลการใช้งาน CustomFit ของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแบบทั่วไปหรือใช้ส่วนตัว เพื่อหาเทรนด์และเข้าใจอุปนิสัยของผู้บริโภคให้ดีขึ้น
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข CustomFit ให้ดีขึ้นรวมถึงสินค้าและบริการอื่นๆที่เรานำเสนอให้คุณ
ติดต่อคุณเพื่อชวนให้มาร่วมทำสำรวจเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราหรือสินค้าและบริการของบุคคลอื่น
เพื่อแบ่งแยกฐานลูกค้าของเรา การตลาดสำหรับสินค้าและบริการของ Fitness First และสินค้าและบริการของบุคคลอื่น (ในกรณีที่เราได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้น) และเพื่อทำความเข้าใจและแจ้งให้คุณได้รับทราบอยู่เสมอเกี่ยวกับโปรแกรมฟิตเนสที่เหมาะสมกับคุณที่สุด ตามที่คุณได้ใช้จาก CustomFit
มอบบริการส่วนบุคคลแบบออนไลน์และโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมายให้คุณ รวมทั้งใช้ คุ๊กกี้ เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ Fitness First
4. การเปิดเผยข้อมูล
เราจะเปิดเผยข้อมูลข้อคุณเมื่อเราเชื่อว่ามันเหมาะสมในการทำตามกฎหมาย บังคับใช้หรือนำมาใช้กับข้อตกลงการใช้หรือนโยบายอื่นๆ หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและสินทรัพย์ของบริษัท Connected Fitness Labs จำกัด และ Fitness First สมาชิก Fitness First หรือบุคคลอื่น หรือในกรณีอื่นๆที่เราต้องการให้คุณยินยอม เราอาจแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทตรวจตราการฉ้อโกง หรือ เพื่อการสอบสวนทางอาญา
เรายังให้ผลรวมสถิติเกี่ยวกับการใช้ CustomFit ไปยังกลุ่มบริษัทอื่นๆและผู้ให้บริการอื่นๆ แต่สถิติเหล่านี้ไม่รวมถึงข้อมูลในการระบุตัวตนของคุณ
เราอาจจ้างบริการจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือเราในบางเรื่อง เช่น การจัดหาเครื่องมือซอฟต์แวร์หลายอย่าง เว็บไซต์โฮสติ้ง หรือการซ่อมบำรุง และการจัดส่ง และการแบ่งทางการตลาดและบริการโฆษณา ในบางกรณีบุคคลอื่นอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม ตลอดเวลาเราจะมีการควบคุมและรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บุคคลอื่นบางกลุ่มอาจใช้ผลรวมสถิติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ของพวกเขาตามแต่จุดประสงค์ของพวกเขาเอง ซึ่งรวมถึงการแบ่งปันสถิตินั้นกับบุคคลอื่นๆอีก อย่างไรก็ตามสถิติเหล่านั้นจะระบุไม่ได้ว่าเป็นคุณ
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการถ่ายโอนไปยังผู้รับต่างๆดังที่ได้กล่าวด้านบนในประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (แม้กระทั่งประเทศที่มีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลหรือไม่มีกฎหมายประเภทนี้เลย) หากเรายังเป็นผู้รับผิดชอบในการทำให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการคุ้มครองที่เพียงพอและถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัย ด้วยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ CustomFit คุณอนุญาตให้มีการส่งข้อมูลเช่นที่กล่าวมาได้
นอกจากนั้นเราอาจเก็บบางข้อมูลเกี่ยวกับคุณโดยอัตโนมัติ เช่น เว็บไซต์ที่คุณจากมาหรือกำลังจะไปต่อ ชนิดอุปกรณ์ที่คุณใช้ unique ID ของอุปกรณ์ของคุณ ไอพีแอดเดรส ระบบปฏิบัติการของคุณ เบราเซอร์ที่คุณใช้ และข้อมูลวิธีการที่คุณใช้ CustomFit นี่คือข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการเรียกดูของคุณ และรูปแบบ และไม่ได้ใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณ อาจใช้เพื่อการรายงานผลรวมข้อมูลให้บริษัทในกลุ่มของเราและผู้ลงโฆษณา
ในกรณีที่เราได้รับอนุญาติอย่างถูกต้อง CustomFit อาจทำงานร่วมกับแอปฯอื่นๆและฟังก์ชั่นอื่นในอุปกรณ์ของคุณ (เช่น ใส่นัดหมายการออกกำลังกายโดยอัตโนมัติในปฏิทินของคุณ) และอนุญาติให้คุณใส่ข้อมูลจากแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์อื่นๆเพื่อแสดงให้เห็นบนแดชบอร์ดของ CustomFit
ในกรณีที่ธุรกิจนี้ถูกขายหรือควบรวมกับธุรกิจอื่น รายละเอียดของคุณจะถูกเปิดเผยแก่ที่ปรึกษาของเราหรือที่ปรึกษาของผู้จะซื้ออื่นๆ และจะถูกถ่ายโอนไปให้แก่เจ้าของคนใหม่ของธุรกิจ
5. การใช้คุกกี้
ข้อมูลของคุณอาจถูกเก็บด้วยการใช้คุ๊กกี้ เมื่อคุณใชับัญชีผู้ใช้เว็บหรือเว็บไซต์ของ Fitness Firtst คุ๊กกี้คือข้อมูลจำนวนเล็กน้อยที่ถูกส่งจากเซิฟเวอร์ไปยังเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งทำให้การบริการสามารถเก็บข้อมูลของคุณซึ่งมาจากการเรียกดูได้ เราใช้คุ๊กกี้เพื่อระบุตัวตนของคุณเมื่อคุณเข้าเว็บไซต์ของเราหรือเข้าบัญชีผู้ใช้เว็บ และเพื่อการติดตามแบบแผนการเรียกดูของคุณ และสร้างพื้นฐานโปรไฟล์ คุ๊กกี้ของเราไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล (ยกตัวอย่างเช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่ หรือรายละเอียดการจ่ายเงิน)
สำหรับข้อมูลการใช้คุ๊กกี้ของเรา สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้
6. การตลาด
ในกรณีที่เราได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง บริษัท Connected Fitness Labs จำกัด Fitness First กรุ๊ป และ บริษัทย่อย อาจส่งอีเมลและไปรษณีย์ให้คุณเป็นบางครั้งคราวเกี่ยวกับข้อมูลทางสินค้าและบริการของเราและบุคคลอื่นๆซึ่งเราได้พิจารณาแล้วว่าคุณอาจสนใจ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทางสุขภาพของคุณจะไม่ได้ถูกเผยแพร่ให้แก่บริษัทในเครือของเราเพื่อการตลาด
หากคุณต้องการยกเลิกรับการติดต่อจากเรา หรืออยากเปลี่ยนช่องทางให้เราติดต่อ (เช่น อีเมล หรือ ไปรษณีย์)  โปรดคลิกที่ลิ๊งค์ยกเลิกการเป็นสมาชิกที่อยู่ด้านล่างสุดของอีเมลที่คุณได้รับ อีกช่องทางหนึ่งคือเขียนมาหาเราที่ Connected Fitness Labs Ltd, 58 Fleets Lane, Poole, Dorset, BH15 3BT.
7. เราจะปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร?
เรามีขั้นตอนความปลอดภัยที่เข้มงวดซึ่งคลอบคลุมการเก็บข้อมูลของคุณ เพื่อป้องกันการสูญหายโดยไม่ตั้งใจและการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ การเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับรองได้ว่าบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตอื่นๆจะไม่สามารถฝ่ามาตรการเหล่านั้นเข้ามาได้หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณไปในทางที่ไม่เหมาะสม
8. สิทธิ์ในการเข้าถึงของมูลของผู้บริโภค
คุณมีสิทธิ์เข้าดูข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราถือครองเอาไว้ได้ ในการขอนำเนาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคของคุณที่เราถือครองไว้ เขียนมาหาเราที่ Connected Fitness Labs Ltd, 58 Fleets Lane, Poole, Dorset, BH15 3BT เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลระบุตัวตนและให้เสียค่าธรรมเนียมในการให้สำเนาข้อมูลที่เราถือครองไว้ โปรดทราบหมายเหตุว่าในบางกรณีเราอาจระงับการเข้าถึงข้อมูลของคุณเมื่อเรามีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้นภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล
9. การเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
หากนโยบายนี้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใด เราจะอัพเดทและแทนที่ข้อมูลใหม่ให้เห็นในแอปฯนี้และในบัญชีผู้ใช้เว็บ ตรวจสอบนโยบายนี้โดยสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ทราบดีถึงข้อมูลที่เราเก็บ เราใช้มันอย่างไร และในกรณีไหน และหากมีกรณีใดเกิดขึ้นที่เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณให้บุคคลอื่น

แถลงการณ์ด้านสุขภาพของ Fitness Firtst
สุขภาพของคุณคือความรับผิดชอบของเรา ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรนี้อุทิศตนเพื่อช่วยให้คุณได้ใช้ทุกโอกาสในการสนุกสนานกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เรามอบให้ ด้วยความคิดเช่นนี้เราได้ตัดสินใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนถึงสิ่งที่เราสามารถคาดหวังได้จากอีกฝ่าย


พันธกิจของเราต่อคุณ

1. เราจะเคารพการตัดสินใจส่วนบุคคลของคุณ และให้คุณได้ตัดสินใจเองว่าคุณสามารถที่จะออกกำลังกายแบบใด อย่างไรก็ตาม เราขอให้คุณไม่ออกกำลังมากไป จนเกินที่คุณคิดว่าคุณสามารถจะทำได้
2. เราจะทำทุกทางที่สามารถทำได้เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของเราอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยเพื่อให้คุณได้ใช้อย่างสนุกสนาน
3. เราจะทำทุกอย่างให้แน่ใจว่าพนักงานของเรามีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับในวงการฟิตเนสว่าได้มาตรฐานตามที่ Register of Exercise Professionals ได้ตั้งเอาไว้
4. หากคุณแจ้งว่าคุณมีความทุพพลภาพที่ทำให้คุณเสียเปรียบอย่างมากในการใช้อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกของเรา เราจะพิจารณาว่า หากเราต้องทำการจัดเตรียม จะต้องทำอย่างไรบ้างให้เหมาะสม

พันธกิจของคุณต่อเรา
1. คุณไม่ควรออกกำลังกายมากจนเกินความสามารถของคุณเอง หากคุณทราบว่ามีอาการทางสุขภาพหรือกังวลว่ามีอาการที่จะทำให้ไม่สามารถออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัย ก่อนที่คุณจะใช้อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆควรปรึกษาแพทย์และทำตามคำแนะนำ
2. คุณควรทราบทุกกฎและคำแนะนำ รวมทั้งประกาศเตือนทั้งหลาย การออกกำลังกายมีความเสี่ยง คุณไม่ควรทำกิจกรรมใดๆที่ได้รับการเตือนแล้วว่าไม่เหมาะสมกับคุณ
3. คุณควรบอกให้เราทราบทันทีที่มีอาการเจ็บป่วยเมื่อใช้อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ พนักงานของเราไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่จะมีบุคคลซึ่งได้รับการฝึกให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาแล้ว
4. หากคุณมีอาการทุพพลภาพ คุณต้องทำตามทุกคำแนะนำเพื่อให้คุณออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัย